Нормативні документи

 Згода на розміщення персональних даних
                            на сайті закладу освіти в мережі Інтернет.

Ми, батьки дітей - вихованців ЗДО "Веселка"Піщанської сільської ради даємо згоду на розміщення персональних даних на сайті закладу освіти в мережі Інтернет, матеріали фото - й відеозйомки, здійснених під час занять та інших видів діяльності у ЗДО "Веселка"наших дітей:

                                      Список дітей старшої (різновікової) групи

 1. Грінішин Тимофій         так

2. Грінченко Катерина        так

3. Жога Захар                       так

4. Зосим Даша                      так

5. Кійло Злата                      так

6. Кулаков Владислав          так

7. Кучеренко Поліна            так

8. Крисін Захар                     так

9. Мамон Іван                       так

10. Мамон Поліна                 так

11. Матієнко Артем              так

12. Матієнко Маша               так

13. Михайленко Аміна         так

14. Михайлик Євген             так

15. Москвіна Богдана           так

16. Мулявка Макар               так

17. Мулявка Софія                так

18. Муха Валерія                  так

19. Сайчишина Катерина     так

20. Терещук Даніл                так

21. Челембієнко Максим      так

                   Список дітей середньої ( різновікової) групи

1. Ганган Марія                      так

2. Губенко Дмитро                 так

3. Довжик Тетяна                    так

4. Кійло Іван                            так

 5. Компанієць Анжеліка        так 

6. Кравченко Дмитро              так 

7. Кузьменко Анна                  так

8. Лобан Софія                        так

9. Матієнко Олександра         так

10. Мирончук Тимофій          так

11. Панасюк Софія                  так

12. Пустовіт Роман                  так

13. Смирнова Ангеліна           так

14. Стрижак Єва                      так

15. Толочко Єва                       так

16. Цимбал Настя                    так

17. Цимбал Мілана                 так

18. Яцина Мірабелла              так


 


 
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                ПОГОДЖЕНО
Рішенням __________                                      Наказ відділу освіти, культури,
_________________                                спорту та туризму  виконавчого
Недогарківської                                        комітету  Недогарківської
сільської ради                                           сільської ради Кременчуцького
Кременчуцького району                         району Полтавської області
Полтавської області                                 від ______________________
                             
Сільський голова                                     Начальник відділу освіти,
                                                                  науки, спорту та туризму
___________ В.К.Пащенко                     ______________Л.В.Крівченко
СТАТУТ
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ВЕСЕЛКА» НЕДОГАРКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

с.Максимівка
Кременчуцький район
Полтавська область

2019р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.  Заклад  дошкільної освіти «Веселка» є правонаступником дошкільного підрозділу Максимівського НВК, створеного рішенням 19 сесії 4 скликання Кременчуцької районної ради від 23.12.2005 року.
1.2. Заклад  дошкільної освіти «Веселка» знаходиться в комунальній власності Недогарківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області; юридична адреса: вул.. Соборності,8, с. Максимівка, Кременчуцький район, Полтавська область, 39720, код ЄДРПОУ 25664132
1.3. Засновником (власником)  є Недогарківська сільська рада.
Засновник (власник) закладу  дошкільної освіти здійснює фінансування  закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей, згідно визначених прав та обов’язків Законом України «Про місцеве самоврядування».
1.4. Заклад  дошкільної освіти «Веселка»  в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 N 305 та із змінами від 27.08.2010 № 796, іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом.
1.5. Заклад  дошкільної освіти «Веселка»   є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в банках.
1.6. Головною метою закладу  дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7. Діяльність закладу  дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
·     збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;
·     формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;
·     забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
·     виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля,
·     формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції, законів України (виховання в людини від народження поваги до правил і порядку) (ст..6 Закону України «Про освіту»)
1.8. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
1.9. Заклад дошкільної освіти  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
·        реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
·        забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
·        дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти   з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
2.1. Заклад дошкільної освіти   розрахований на 37  місць.
2.2. Групи закладу дошкільної освіти   комплектуються за віковими ознаками.
2.3. В закладі дошкільної освіти   функціонують групи загального розвитку.
2.4. Заклад дошкільної освіти   має групи з денним перебуванням,  з режимом перебування 10,5 годин.
2.5. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно – гігієнічних норм і правил утримання дітей в  закладах дошкільної освіти.
2.6. До закладу дошкільної освіти  «Веселка» зараховуються діти у віці від 3 до 6 (7) років.
2.7.Прийом дітей здійснюється протягом календарного року при наявності вільних місць.
2.8.Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється у серпні.
2.9.Позачергово зараховуються діти, яким на 1 вересня поточного року виповнилося 5 років (згідно Закону України «Про дошкільну освіту»).
2.10. Зарахування дитини у заклад дошкільної освіти здійснюється на підставі:
·        особистої заяви батьків, або осіб, що їх замінюють;
·        копії свідоцтва про народження дитини;
·        копії документу, що дає право на користування пільгами дитини в закладі дошкільної освіти   (якщо такий є);
·        медичної довідки про стан здоров’я дитини, з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
·        медичної довідки про епідеміологічне оточення;
·        картки профілактичних щеплень;
·        документів для нарахування батьківської плати;
·        згоду на обробку персональних даних.
2.11. За дитиною зберігається місце у  закладі дошкільної освіти державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
2.12. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:
·        за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
·        на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
·        у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які замінюють, плати за перебування дитини в дошкільному закладі протягом двох місяців;
·        у разі невідвідування без поважних причин протягом 2 місяців.
2.13. Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш, як за 10 календарних днів.
Безпідставне відрахування дитини з  закладу дошкільної освіти забороняється.
2.14. Заклад дошкільної освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, але не відвідують заклад дошкільної освіти , та надання консультаційної допомоги сім’ї.

3. РЕЖИМ РОБОТИ  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.
3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти:
початок роботи о 7:00
закінчення роботи о 17:30:

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. 3 1 червня до 31 серпня (літній період) у закладі проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та літній період.
4.3. План роботи закладу дошкільної освіти ухвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу дошкільної освіти і погоджується з відповідним органом управління освітою. План роботи на літній період додатково погоджується з територіальною санітарно – епідеміологічною службою.
4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.
4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Державним стандартом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку.
4.6. Заклад дошкільної освіти  може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами.
4.7. Заклад дошкільної освіти  може надавати додаткові освітні послуги (платні або безоплатні), лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та  закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України. Додаткові освітні послуги надаються в межах чинного законодавства.
Відмова батьків або осіб, які їх заміняють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

5. Організація Харчування Дітей
5.1. Заклад дошкільної освіти  забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених відповідними нормативно – правовими документами. Забезпечення продуктами харчування здійснюється організаціями, які дотримуються умов постачання відповідно до санітарно – гігієнічних правил і норм.
5.2. У закладі дошкільної освіти  встановлено триразове харчування. Харчування дітей у закладі та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.
5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та директора (завідувача) закладу дошкільної освіти.

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У  ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
6.1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти  здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі.
6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування відповідно до чинного законодавства та нормативно – правових документів.
6.3. До основних обов’язків медичного працівника закладу дошкільної освіти належать:
·        моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
·        організація проведення медичних оглядів;
·        організація і проведення профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
·        здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
·        медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
·        проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.
6.4. Заклад дошкільної освіти  надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ
7.1. Учасниками освітнього процесу у  закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку,  директор (завідувач), педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, обслуговуючий персонал, батьки або особи, що їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: премії, подяки, грамоти та інші види морального та матеріального заохочення. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками та грамотами.
7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
·        безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
·        захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
·        захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
·        здоровий спосіб життя.
7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
·        обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
·        звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
·        брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально – технічної бази закладу;
·        відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
·        захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
·        своєчасно вносити плату за харчування дитини в  закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;
·        своєчасно повідомляти  заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;
·        слідкувати за станом здоров’я дитини;
·        інші права, що не суперечать законодавству України.
7.5. На посаду педагогічного працівника  закладу дошкільної освіти приймається особа, яка має відповідну повну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, власним Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.7. Педагогічні працівники мають право:
·        на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
·        брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
·        на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
·        проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
·        вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
·        на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
·        об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
·        на захист професійної честі та власної гідності;
·        інші права, що не суперечать законодавству України.
7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
·        виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
·        дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
·        забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
·        брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
·        виконувати накази та розпорядження керівництва;
·        інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
7.9. Педагогічні та інші працівники  закладу дошкільної освіти приймаються на роботу та звільняються з роботи директором (завідувачем)  закладу дошкільної освіти у відповідності з чинним законодавством.
7.10. Працівники  закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
7.11. Працівники  закладу дошкільної освіти проходять періодичні медичні огляди, в установленому законодавчому порядку.
7.12. Педагогічні працівники  закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку  закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
8.1. Управління  закладом дошкільної освіти здійснюється його засновником (власником) та відповідним органом управління освітою.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою  закладу дошкільної освіти здійснює його директор    (завідувач), який призначається і звільняється з посади відповідним органом управління освітою за погодженням засновника (власника).
Директор (завідувач)  закладу дошкільної освіти:
·        відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
·        здійснює керівництво і контроль за діяльністю  закладу дошкільної освіти;
·        діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
·        розпоряджається в установленому порядку майном і коштами  закладу дошкільної освіти, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
·        приймає на роботу та звільняє з роботи працівників  закладу дошкільної освіти;
·        складає штатний розпис, який затверджується розпорядником коштів та погоджується засновником (власником);
·        видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
·        контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
·        затверджує посадові інструкції працівників із погодженням з профспілковим комітетом;
·        забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
·        контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
·        підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
·        організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
·        щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність  закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
8.3. Постійно діючий колегіальний орган у  закладі  дошкільної освіти – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: директор  (завідувач), педагогічні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є директор ( завідувач)  закладу дошкільної освіти. Педагогічна рада зі свого складу обирає секретаря на навчальний рік.
Педагогічна рада закладу:
·        розглядає питання освітнього процесу в  закладі  дошкільної освіти та приймає відповідні рішення;
·        організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
·        приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного навчального закладу.
Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.
8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
·        обирають раду  закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
·        заслуховують звіт керівника закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
·        розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності  закладу дошкільної освіти;
·        затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку  закладу дошкільної освіти.
8.5. У період між загальними зборами діє рада  закладу дошкільної освіти.
Кількість засідань ради призначається за потребою.
Засідання ради  закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники  закладу дошкільної освіти, батьки, засновники, спонсори та інші).
Рада  закладу дошкільної освіти:
·        організовує виконання рішень загальних зборів;
·        розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;
·        вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
·        погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;
·        виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
8.6. У  закладі дошкільної освіти може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу дошкільної освіти.
Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради  закладу дошкільної освіти. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах  закладу дошкільної освіти і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:
·        співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дитячому закладі;
·        сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;
·        сприяння залученню додаткових джерел фінансування  закладу дошкільної освіти;
·        сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників освітнього процесу;
·        організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу дошкільної освіти;
·        стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
·        всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та  закладом дошкільної освіти;
·        сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

9. МАЙНО  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
9.1. Матеріально – технічна база закладу дошкільної освіти включає земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики та інші матеріальні цінності.

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
10.1. Джерелами фінансування  закладу дошкільної освіти є :
·        кошти засновника (власника):
·        відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
·        батьків або осіб, які їх замінюють;
·        добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
·        інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
10.2.  Заклад дошкільної освіти за погодженням засновника (власника) має право:
·        придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
·        отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
·        здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.
10.3. Статистична звітність про діяльність  закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.
10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються  заклади дошкільної освіти.
За рішенням засновника (власника) закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію або самостійно.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
11.1. Основною формою контролю за діяльністю  закладу дошкільної освіти є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіту і науки України.
11.2. Контроль за дотриманням  закладом дошкільноїосвіти державних вимог щодо змісту, рівня, обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади.
11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється Засновником (власником).

Директор (завідувач)
закладу дошкільної освіти «Веселка»
__________
__. __. 2019


ПРОШНУРОВАНО ТА
ПРОНУМЕРОВАНО______СТОРІНОК

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
«____»__________________20__Р.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
«____»__________________20__Р.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

«____»__________________20__Р.
                            

Немає коментарів:

Дописати коментар

День великого Кобзаря

У ЗДО "Веселка " Недогарківської сільської ради стало традицією на початку березня відзначати День народження великого Кобзар...